Thema Water

Klimaatverandering en bodemdaling stellen de Nederlandse waterbeheerders voor uitdagingen. Sinds begin 21e eeuw komt integraal waterbeheer steeds meer terug in het beleid. Waar het voorheen vooral gericht was op snel en veilig afvoeren van water, wordt het watersysteem steeds meer als geïntegreerd geheel benaderd. Recente ontwikkelingen zoals afkoppelen van hemelwater en de trits vasthouden-bergen-afvoeren komen steeds vaker terug in het beleid. Innovatieve kennis en kunde gericht op het verbeteren van de kwaliteit van drinkwater, het afvoeren en zuiveren van afvalwater, het schoonhouden van oppervlaktewater en het onderhouden van dijken en waterkeringen zorgen ervoor dat de watercyclus optimaal, veilig en duurzaam kan functioneren.

Het thema Water focust op het realiseren en onderhouden van watergerelateerde infrastructuur, te weten:

 • Aanleg en onderhoud drinkwatervoorziening
 • Afvalwaterbehandeling
 • Drainage
 • Grondwaterbeheer
 • Leidingsystemen
 • Pompen en gemalen
 • Regenwaterbeheer


Waterschappen, toeleveranciers en aannemers presenteren zich o.a. in dit thema.

Hoogwaterbeschermingprogramma's

Al 60 jaar is er in Nederland niemand meer omgekomen bij overstromingen. Mede dankzij onze dijken. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we sinds 2015 nog strengere veiligheidsnormen. Hierdoor staan Rijkswaterstaat en de waterschappen komende jaren aan de lat van de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 km dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 aangepakt worden. Verspreid over bijna 300 projecten in het hele land, langs kust, langs de meren en de grote rivieren. Dat lukt alleen met een nieuwe kijk op de Nederlandse dijk en op dijkversterking. Het moet sneller, beter en efficiënter. Dit gebeurt in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, een dijkversterkingsprogramma waar Nederland 7,4 miljard euro voor uittrekt.

Tijdens InfraTech informeert Rijkswaterstaat de bezoeker over het Hoogwaterbeschermingsprogramma (een alliantie van Rijkswaterstaat en waterschappen). Dat programma gaat over dijkversterkingen en innovatie.

Onderstaande partijen hebben zich op het plein van de Hoogwaterbeschermingsprogramma's gepresenteerd tijdens InfraTech 2017. 

 • Hollands Noorderkwartier
 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 • Hunze en Aa’s,
 • Noorderzijlvest
 • Rijkswaterstaat
 • Rijkswaterstaat Midden-Nederland
 • Unie van Waterschappen
 • Vallei en Veluwe
 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Waterschap Groot Salland, Hoogheemraadschap
 • Waterschap Rivierenland
 • Wetterskip Fryslân