Registreer voor een gratis bezoek!

Partners van InfraTech

InfraTech 2019 kan rekenen op een groot aantal partners die de beurs ondersteunen. Een netwerk van overheid, kennisinstituten, brancheorganisaties en verenigingen op het gebied van infrastructuur.
 

Gastheren

Ook in 2019 nemen Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat weer het gastheerschap van de beurs InfraTech op zich. Daarmee heeft InfraTech 2019 twee sterke spelers achter zich staan die meedenken over het beursconcept en een belangrijke inhoudelijke bijdrage leveren. Beide partijen organiseren hun Marktdagen op InfraTech en stimuleren daarmee ook hun achterban om een bezoek aan de vakbeurs te brengen. 

Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam focust zich op het realiseren van een goede leef- en werkomgeving qua ambitie passend bij de wereldstad Rotterdam. Rotterdam is nooit af en zal zich altijd blijven ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk om in te zetten op efficiëntie, duurzaamheid en kwaliteit. Op de Marktdag tijdens InfraTech 2017 werd bekeken voor welke uitdagingen de stad de komende jaren staat. De wijze waarop projecten aangepakt gaan worden, de benodigde innovatie en het terugdringen van verspilling zijn zaken die aan de orde zullen komen.

"Infrastructuur verbindt mensen en is daarmee voor zowel de stad Rotterdam als haar haven van wezenlijk belang voor de toekomst. Het is onze taak om die stedelijke infrastructuur te ontwikkelen en als publieke assets te beheren. Circulariteit valt daarbij niet meer weg te denken; zo wordt het beheren van infrastructuur het nieuwe ontwerpen. Dat veroorzaakt nieuwe kennis, nieuwe inzichten, innovaties en ook nieuwe ontmoetingen. Ik ben er dan ook trots op dat Rotterdam wederom gastheer is van InfraTech 2019." - Mr. Linda Molenaar, Directeur Stadsbeheer Openbare Werken, Gemeente Rotterdam

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat organiseert haar jaarlijkse Marktdag tijdens InfraTech 2019. Doel is om kennis te delen, innovatieve oplossingen te bedenken en gezamenlijk te werken aan een sterke en krachtige infrastructuur in Nederland.

"Het wegennet future proof maken, dat kunnen we. Maar zijn onze mensen ook future proof? InfraTech is daarom uitdrukkelijk het platform waar iedereen van elkaar kan en moet leren. Waar opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar de hand reiken om de toppositie die Nederland heeft te behouden." - ing. Wim Anemaat, directeur Inkoop en Contractmanagement, Rijkswaterstaat

Strategische partners

Drie vooraanstaande marktpartijen verbinden hun naam voor meerdere edities als strategisch partner aan InfraTech: Bouwend Nederland, CROW en De Bouwcampus. Deze organisaties spelen een proactieve rol in de markt en bezitten een breed netwerk binnen de GWW-sector. Als strategisch partner leveren zij een actieve bijdrage aan het beursprogramma van InfraTech en vanuit hun expertise denken zij mee over de verdere ontwikkeling van de beurs.

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is de vereniging van bouw- en infrabedrijven. De grootste werkgeversorganisatie in de bouw biedt belangenbehartiging, brancheontwikkeling en individuele dienstverlening aan haar 4.000 lidbedrijven. Bouwend Nederland draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en de mobiliteitsproblematiek. Meer informatie: www.bouwendnederland.nl

CROW

CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte en expert op het gebied van aanbesteden en contracteren. Een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken aan het ontwikkelen, verspreiden en beheren van praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. Jaarlijks organiseert CROW diverse congressen, symposia en workshops. Een aantal bijeenkomsten werden gebundeld in het spraakmakende kennis- en netwerkprogramma van CROW die tijdens InfraTech 2017 werden georganiseerd. Meer informatie: www.crow.nl

De Bouwcampus

De Bouwcampus is er om te werken aan een beter kennis-ecosysteem voor de bouw en begeleidt als expeditieleider opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisontwikkelaars in praktijkgerichte pilots en experimenten. Het beoogde resultaat is een versnelling van innovatie, met inspirerende voorbeelden uit de praktijk om het structureel anders aan te gaan pakken. Meer informatie: www.debouwcampus.nl

Samenwerkingspartners

Naast de drie strategische partners CROW, De Bouwcampus en Bouwend Nederland, mocht InfraTech 2017 rekenen op de steun van veel andere kennisinstituten en brancheverenigingen.

De Bouwagenda

Meer informatie: www.bouwendnederland.nl/bouwagenda

Jonge Geesten

Jonge Geesten helpt organisaties en individuen met (complexe) vraagstukken en biedt een platform dat de verschillende generaties en organisaties met elkaar verbindt, laat samenwerken en cocreëren.
Meer informatie: www.jongegeesten.nl

GeoBusiness Nederland

GeoBusiness Nederland is de branchevereniging voor bedrijven die werken met geo-informatie. Leden van GeoBusiness Nederland kunnen zich aanmelden voor deelname aan het GeoBusiness NL Plein ( 10 bedrijven kunnen gezamenlijk participeren). Meer informatie
 www.geobusiness.nl

MKB INFRA

MKB INFRA is een brancheorganisatie voor MKB ondernemers in de bouwnijverheid. De vereniging stelt zich ten doel om de MKB-Infrabedrijven hun belangrijke economische waarde voor de samenleving ook in de toekomst te kunnen laten waarmaken.  
Meer informatie: www.mkb-infra.nl

NG Infra

Meer informatie: www.nextgenerationinfrastructures.eu

NLingenieurs

NLingenieurs is de Nederlandse branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus en zet zich in voor het bevorderen van onderscheidend ondernemen in de branche:  een competitieve markt met vrije concurrentie, waarbij kwaliteit leidend is in de keuze voor een bureau.
Meer informatie: www.nlingenieurs.nl

DE NVAF

DE NVAF is een middelgrote ondernemersorganisatie welke zich ten doel heeft gesteld de belangen van de leden/aannemers van funderingswerken en eigenaren van funderingsmaterieel te behartigen. Daarmee vervult zij een platformfunctie in de branche funderingsbedrijf. De ruim 65 leden houden zich bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van uiteenlopende funderingstechnieken.
Meer informatie: www.nvaf.nl

Opdrachtgeversforum in de bouw

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is te typeren als een netwerkorganisatie: een actieve kring van (semi)publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema's in de bouw en infrastructuur initiëren.
Meer informatie: www.opdrachtgeversforum.nl

PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden

PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden is de netwerkorganisatie voor overheidsopdrachtgevers. Iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten kan bij PIANOo terecht voor informatie, advies en praktische tips. Daarmee wil PIANOo betere overheidsaanbestedingen bereiken.
Meer informatie: www.pianoo.nl

Rondom GWW

Meer informatie: www.rondomgww.nl

Stadswerk

Meer informatie: www.stadswerk.nl

Topvrouwen Bouw & Infra

Topvrouwen Bouw & Infra is een zakelijk en professioneel netwerk waar vrouwen hun strategisch netwerk kunnen uitbouwen en hun opgedane kennis en ervaringen met betrekking tot hun carrière met elkaar kunnen delen. Dit met als doel dat vrouwen handvatten krijgen voor hun loopbaanontwikkeling en gestimuleerd worden door te stromen naar topfuncties binnen de technische sector, zodat in de Top meer rendement uit diversiteit gehaald kan worden.
Meer informatie: www.topvrouwen.net

UNETO-VNI

UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Twee sectoren die van essentieel belang zijn voor de Nederlandse economie. Als een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland zijn we een factor van betekenis.
Meer informatie: www.uneto-vni.nl

Vereniging Modern Straatwerk

De Vereniging Modern Straatwerk (VMS)  is hét platform voor alle partners in de keten en staat voor maatschappelijk verantwoord straatwerk. De VMS werkt aan een moderne, gezonde en duurzame bestratingbranche, op basis van wederzijds respect en verantwoordelijkheid en zet zich in voor kwaliteitsverbetering van straattechnieken met aandacht voor gezondheid en welzijn van mens en werk met respect voor de omgeving.
Meer informatie: www.modernstraatwerk.nl

Vereniging van Waterbouwers

De Vereniging van Waterbouwers is de werkgevers- en ondernemersorganisatie van aannemers en dienstverleners in de waterbouw. Zij vertegenwoordigt meer dan 95% van de omzet en werknemers in de sector. De Vereniging van Waterbouwers bestaat vooral uit MKB-bedrijven. De bedrijven zijn o.a. actief op terreinen als landwinning, baggerwerk, kust- en oeverwerk, constructieve waterbouw en bodemsanering. De waterbouw onderscheidt zich onder meer door het duurzame, kapitaalintensieve en internationale karakter.
Meer informatie: www.waterbouwers.nl

 

Wij gebruiken cookies voor website analyse en marketingdoeleinden. Door onze site te bezoeken en te gebruiken, accepteert u deze cookies.
ACCEPTEER