Hoe is het nu met Geo Kennis op Maat

20 Juni 2019
Hoe is het nu met Geo Kennis op Maat

Tijdens InfraTech 2019 werd de InfraTech Innovatieprijs in de categorie procesinnovatie gewonnen door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met Geo Kennis op Maat. Erik Jan van Kempen, Directeur Generaal Omgevingswet van het ministerie, nam de prijs met veel plezier in ontvangst uit handen van Minister Cora van Nieuwenhuizen. Wat is er sindsdien gebeurd?

Kijk eerst onder de grasmat
Wat is Geo Kennis op Maat? Door de ondergrondaspecten vanaf nu voorafgaand aan de plan- en besluitvorming af te wegen, kun je kansen benutten, efficiënter werken en kun je zorgen voor  betere planvorming en minder vertraging van je project.

De maatschappelijke ruimtelijke opgaven zoals energietransitie, waterveiligheid, ruimtelijke adaptatie, woonopgave, infrastructuur en future proof vereisen een integrale benadering van boven- en ondergrond. Zonder de integrale aanpak kan de ondergrond niet alle opgaven los van elkaar faciliteren.

De ondergrond biedt ook enorme kansen. Vandaag de dag kunnen plannen gevisualiseerd worden door GIS- en BIM-informatie te converteren op 1 digitaal werkplatform. Zo kan een plan 3D in beeld gebracht worden en kun je aannames toetsen aan de betrouwbare data van de wet basisregistratie ondergrond, die informatie kun je vervolgens koppelen aan andere registers. Met deze kennis en inzichten kan de bestuurder een weloverwogen keuze maken. Bijvoorbeeld of het gewenst is om een weg op een bepaalde locatie aan te leggen, of welke meekoppelkansen zich voordoen in een gebied.

Ontwikkelingen
Na de uitreiking van de prijs is de Procesinnovatie Geo Kennis op Maat nu een leitmotiv aan het worden bij het thema ondergrond in diverse ministeries.

Vanuit Geo Kennis op Maat benaderen we de ondergrond als bieder van kansen in plaats van onverwachte gebeurtenissen. Voor de procesinnovatie zijn 3 componenten nodig;

  • Goede data en modellen
  • Aanpassing in de werk- en besluitvormingsprocessen
  • Aanpassing in cultuur en gedrag
     

Data en modellen
De Wet basisregistratie ondergrond verplicht bronhouders data aan te leveren en te raadplegen.  De wet en de basisregistratie BRO krijgen steeds meer draagvlak vanwege het grote belang van uitwisselbare data en modellen voor Geo Kennis op Maat. Grote infrastructuurprojecten maken steeds meer gebruik van digital twinning o.b.v. ondergrond data. Door het vertalen van ondergrondgegevens in 3D-modellen en door de gegevens te koppelen aan bovengrondgegevens, ontstaat een virtueel zichtbaar en toegankelijk beeld. De kansen van de ondergrond kunnen zo beter worden ingeschat.

Processen
Inmiddels wordt het thema ondergrond opgenomen als apart aandachtspunt binnen de verschillende MIRT procesdocumenten voorafgaand aan besluitvorming. Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma krijgt Geo Kennis op Maat veel belangstelling, omdat hiermee faalmechanismen beter getoetst kunnen worden en daarmee versnelling en minder overlast bereikt wordt. Ook bij de MER-commissie wordt aandacht besteed aan de procesinnovatie Geo Kennis op Maat.

Cultuur en gedrag
Digitaal werken roept bij veel mensen vragen op: wat is de waarheid van die data, hoe houd ik controle, is dit niet te moeilijk voor mijn vakgebied? De wet Basisregistratie ondergrond is uniek in de wereld, en juist in ons land met deltagebieden en hogere gebieden vormt dit register met uitwisselbare gevalideerde data de sleutel om van data naar informatieproducten, naar kennis en vandaar tot wijze besluitvorming te komen. Open source data bieden juist de kans voor control; georisico management. En nee, het is niet moeilijk, maar wel nieuw. En dat vraagt leergierige mensen die hun eigen expertise goed willen kunnen onderbouwen. Procesinnovatie Geo Kennis op Maat wordt onder de aandacht gebracht door het geven van workshops, recent bijvoorbeeld op de  Waterinfodag en de Dijkwerkersdag. Daarnaast organiseert het BZK programmateam Basisregistratie Ondergrond elk kwartaal een event waar we doelgroepen op de hoogte houden van technische ontwikkelingen en aan de hand van praktijkvoorbeelden in gesprek gaan met de deelnemers over de toepassing van Geo Kennis op Maat.

De toekomst van Geo Kennis op Maat
De InfraTech Innovatieprijs helpt bij het onder de aandacht brengen van Geo Kennis op Maat. Zijn we dan tevreden? Zeker niet, er is nog zoveel te doen:

De procesinnovatie Geo Kennis op Maat verdient meer aandacht van de bestuurder en de beleidsmaker. Daar werken we met ons team ook hard aan. Immers: het toepassen van Geo Kennis op Maat bij integrale maatschappelijke opgaven zoals energietransitie en waterveiligheid biedt kansen voor betere besluitvorming en is zo van invloed op efficiency in besteding van ons belastinggeld, minder overlast voor de burger, minder vertraging en minder calamiteiten.

Ook de juridische vanzelfsprekendheid om Geo Kennis op Maat in te zetten vanuit Inkoop-en Contractmanagement verdient nog veel aandacht. Dit en hoe we die aandacht kunnen verwerven door een bijdrage te leveren aan lopende beleidsontwikkelingen, is de grote opgave voor alle betrokkenen in de komende periode.

Geo Kennis op Maat is een cadeau aan de maatschappij. Dus tijd om het uit te pakken! 

 


Bron: