Hoe gaat het nu met de prijswinnaar van de Innovatieprijs?

06 Juni 2019
Hoe gaat het nu met de prijswinnaar van de Innovatieprijs?

In januari namen de drie noordelijke provincies, de drie noordelijke waterschappen en aanwezige marktpartijen met het Innovatieatelier de InfraTech Innovatieprijs 2019 in ontvangst in de categorie Vernieuwende Samenwerking. Het Innovatieatelier richt zich op het creëren van meer ruimte voor innovatie. Hierbij zijn een combinatie van verfrissende nieuwe technieken toegepast: geen traditionele aanbesteding, maar een probleemstelling op 1 A4, waarop bedrijven met maximaal 2 A4’s kunnen antwoorden. Vervolgens pitchen zij in elkaars bijzijn voor de opdrachtgever. De jury van de InfraTech Innovatieprijs was dermate gecharmeerd van het initiatief dat het Innovatieatelier met de prijs in de categorie 'Vernieuwende Samenwerking’ naar huis kon.

Hoe gaat het nu met het Innovatieatelier?
Er wordt - vanuit de opdrachtgevende partners - gewerkt aan nieuwe uitvragen die we via het Innovatieatelier kunnen delen met de achterban van Bouwend Nederland regio Noord/Platform Infra Noord en NL Ingenieurs Noord. Tevens zijn wij bezig om de kennisdeling en de toegankelijkheid van het Innovatieatelier in de noordelijke regio’s (Gr., Fr., Dr.) te vergroten. Er wordt een centrale plek gecreëerd om zaken te delen, zodat ook andere opdrachtgevers/stakeholders kennis kunnen nemen van de werkwijze en hiermee kunnen experimenteren. De exacte vorm moet nader bepaald worden, een website zou aan de kennisdeling en zichtbaarheid kunnen bijdragen. Vanuit andere regio’s is interesse getoond in het innovatieatelier. Tevens is het Innovatieatelier aangemeld bij het Platform WOW* voor de WOW-prijs voor de beste samenwerking van 2019. 

*Platform WOW is het platform voor samenwerking tussen beheerders van wegen, vaarwegen en water bij de Nederlandse overheid, havenbedrijven en drinkwaterbedrijven. Hun doelstelling is dat het beheer van (vaar)wegen en het watersysteem zo efficiënt mogelijk wordt georganiseerd en uitgevoerd.

Welke ontwikkelingen zijn er de afgelopen drie maanden na InfraTech geweest?
Er komen verzoeken binnen om de werkwijze van het Innovatieatelier toe te lichten. Er is interesse vanuit opdrachtgevers. De gezamenlijke zoektocht naar meer ruimte voor innovatie, het experimenteren met niet-traditionele gunningsvormen en het verkennen van nieuwe vormen van gelijkwaardige samenwerkingen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers  is waar partijen op aanslaan. Tevens gaat de zoektocht naar ruimte voor nieuwe innovaties en kennisdeling verder - ook buiten het Innovatieatelier om binnen de betrokken organisaties - en komen er steeds meer uitvragen van opdrachtgevers binnen.

Hoe zie je de toekomst van het Innovatieatelier voor je?
Het Innovatieatelier moet een centraal platform worden waar kennisdeling plaatsvindt om effectief en slagvaardig samen te werken met als doel innovatie in de infra- en bouwsector verder aan te jagen. De ambitie is vanuit het motto 'Groot denken klein doen’ ook op te schalen naar grotere projecten. Hierbij willen wij politiek en bestuurlijk ruimte houden om te experimenteren. Komende periode gaan wij de zichtbaarheid vergroten, oriënterende gesprekken voeren met gemeenten, presentaties verzorgen en ons jaarlijkse Infra Innovatie Marktdag met partijen organiseren. Daarnaast willen wij het lerend vermogen binnen de organisaties vergroten.


Bron: